Опис досвіду

      Опис управлінського досвіду

     Сучасний розвиток України у значній мірі залежить від інноваційного потенціалу суспільства, який характеризується здатністю людей до системного цілісного сприйняття світу, умінь швидко орієнтуватися в інформаційних потоках, приймати нестандартні рішення, нести відповідальність за їх наслідки. Українці належать до найбільш освічених націй, кількість осіб з вищою освітою в державі вища за середньоєвропейський рівень. Україна посідає четверте місце у світі за показником освіченості населення (за даними Державної служби статистики України). Тож від сучасного вчителя великою мірою залежить підвищення показника Індексу розвитку потенціалу людини в Україні. Успішною дитина може стати тільки біля творчого, успішного вчителя, який допоможе їй усвідомити себе і розкрити свій творчий потенціал. Сьогодні в освіті нашої країни здійснюються складні трансформаційні процеси, пов'язані з реформуванням усіх ланок педагогічної діяльності, що відбуваються в навчальних закладах різних типів і форм власності. Тенденції демократизації суспільства та певний рівень свободи передбачають пошуку нових підходів, форм та змісту педагогічної діяльності, що можливе при здійсненні якісно нової управлінської діяльності, яка ґрунтується на засадах педагогічної інноватики. «Учитель 21-го століття – це людина, яка вміє розширювати власні рамки і навчити своїх учнів того ж» (до загального успіху крізь особистий).
     Реалізація визначених завдань можлива за рахунок здійснення інноваційності управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу, що відображається: у забезпеченні конкурентоспроможності ЗНЗ, застосуванні демократичних принципів управління, залученні громади в управління школою, створенні інноваційного середовища в навчальному закладі, розширенні змісту управлінських функцій, зміні структури закладу, моделюванні нової організаційної культури закладу, колективному плануванні розвитку ЗНЗ, розробці і впровадженні педагогічних інновацій. Перед сучасними керівниками закладів постають питання: Як управляти школою? Як подолати відстань від усвідомлення проблем розвитку - до нової школи? Як привести до успіху учнів і педагогів?
    У сучасних умовах модернізації шкільної освіти педагогічний колектив Смолінського НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-позашкільний навчальний заклад» особливу увагу звертає на те, щоб створити умови для інтелектуального, естетичного та фізичного розвитку кожної дитини, реалізуючи чи не найголовніший із пріоритетів сьогодення: якісну і доступну освіту – кожному школяреві.
    Педагогічний колектив школи – це сплав молодості і досвіду, який об’єднав однодумців, людей, закоханих у свою справу, безмежно відданих дітям, висококваліфікованих спеціалістів.
    Для розвитку сучасної освіти характерним є перехід від традиційної моделі виховання до розвивально- конструктивної. Щоб дійти такого результату, слід створити сприятливі умови для особистісного становлення й творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвих компетентностей, збереження життя і здоров'я.
    Фундаментальність освіти – не лише у міцно засвоєних учнями уміннях, навичках, а й ключових компетентностях, які мають стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти. Це такі компетентності: уміння вчитися, здоров’язберігаюча, загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, інформаційно-комунікативна.
    У шкільній освіті виразніше утверджується особистісно-орієнтований підхід до виховання і розвитку учнів як вияв практичного втілення гуманної педагогіки. Це передбачає зосередженість навчально-виховного процесу на потребах кожної дитини, всебічне вивчення і врахування індивідуальних особливостей вихованців, співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу.
    З метою ефективного впливу на школярів педколектив НВО дотримується таких умов навчально-виховної взаємодії:
· гуманність навчально-виховної взаємодії;
· цілісність і системність навчально-виховного процесу;
· особистісну спрямованість навчання і виховання;
· дійову співпрацю вчителів;
· взаємну узгодженість вимог школи і батьків до виховання і розвитку
дитини;
· взаємодія здоров’язберігаючих технологій і пропаганда спорту.
   Саме адміністрація та педагогічний колектив опорної школи у співпраці з дитиною спроможні якісно та результативно розвивати її особистість, вибудовувати виховний процес на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки, ураховуючи інтереси, потреби, потенційні можливості вихованця, сприяти ролі розвитку здоров’язберігаючих технологій у навчальному закладі.
    Педагогічний колектив Смолінського навчально – виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – гімназія-позашкільний навчальний заклад» налічує 66 педагогічних працівників: 49 педагогічних працівників початкової та старшої ланки, 17 педагогічних працівників ПНЗ. З них мають такі категорії та звання (без ПНЗ):
Відмінник освіти України – 2 особи;
учитель – методист - 2 особи;
старший учитель – 17;
вища кваліфікаційна категорія – 20;
перша кваліфікаційна категорія – 20;
друга кваліфікаційна категорія – 2;
спеціаліст – 9;
Вища освіта – 46 осіб.
    Станом на 1 вересня 2017 року заклад налічує 660 учнів (29 класів), 49 педагогів. У філії навчається 38 учнів (3 класи), працює 11 учителів.
    Заклад може прийняти учнів додатково: початкової ланки -75 (три класи) та 175 (сім класів) старшої ланки.
    Організація навчально-виховного процесу у НВО здійснюється на основі Типових навчальних планів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, відповідно до яких складається робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, урахуванням профілю навчання. У зв’язку зі створенням гімназійних класів, які базуються на використанні Типових навчальних планів з поглибленим вивченням окремих предметів (відповідно до Статуту закладу: англійська, німецька та українська мови), у подальшому в гімназійних класах планується введення гуманітарного профілю навчання (з 2018-2019 н.р.).
    У закладі спостерігається низька плинність учнів. Так, у 2013-2014 н. р. навчалося 622 учні, у 2014-2015 н.р. – 632 учні, у 2015-2016 н.р. – 646 учнів. а в 2016-2017 н.р. станом на 1 вересня 2016 року – 652 учні. Як видно, у селищі і в закладі простежується тенденція до зростання кількості дітей.
    Враховуючи потреби населення та місцеві умови, НВО має у своєму складі загальноосвітні класи І-ІІІ ступенів навчання. Зарахування учнів до цих класів здійснюється на загальних підставах.
    Навчально-виховний процес у НВО здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, конкурси, огляди, виставка, експедиція, репетиційні та оздоровчі збори, екскурсії, наукові товариства тощо.
    У навчальному плані НВО, незалежно від профілю, виділяється базовий компонент освіти, визначений Міністерством освіти, науки, молоді та спорту. Поглиблена підготовка учнів з профільних предметів досягається шляхом вивчення спеціальних курсів з української мови («Стилістика сучасної української мови», О. Авраменко, 10,11 класи) та німецької мови («Гіди-перекладачі», Н.М.Нікішина, Т.В.Вочканова та ін…), предметів за вибором, діяльністю різноманітної мережі клубів, гуртків, наукових об'єднань, творчих об'єднань, товариств. Організація навчально-виховного процесу будується на основі науково-обгрунтованого вибору педагогічними працівниками програм, методів, форм та засобів навчання та виховання. Поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять застосовуються інноваційні методи навчання, ведеться самостійна робота учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідницька робота.
   Забезпечуючи ефективний навчально-виховний процес, заклад використовує інноваційні здоров’язберігаючі програми, які дають можливість застосовувати різноманітні оздоровчі навчально-виховні заходи (танцювальні перерви, ігри на свіжому повітрі, прогулянки, фізкультурні хвилинки, секції, гуртки, заняття в тренажерній залі тощо) та сприяють збереженню та зміцненню здоров’я дітей і формують у них компетентнісне ставлення до власного здоров’я.
   Для пропаганди здорового способу життя систематично проводяться тематичні лінійки, спортивні змагання, спартакіади.
   Отже, важливу роль щодо поліпшення стану здоров'я та загального фізичного розвитку учнів відіграє робота школи по сприянню здоров’я учнів.
   Результат такої діяльності – переможці у районних та обласних турнірах і першість у районній спартакіаді.
    Як результат використання здоров’язберігаючих програм є зниження рівня дитячого травматизму.
   Як адміністрація навчального закладу, закладу нового типу – навчально - виховного об’єднання, опорної школи, ми усвідомлюємо роль і значення вчителя як рушійної сили освітянських реформ, тому пріоритетним завданням нашого закладу стало визначення необхідності організації процесу підвищення компетентності вчителя, а саме:
1. Реалізація науково-методичної проблеми районного методичного кабінету «Формування компетентної творчої особистості педагогічного працівника – необхідна умова підвищення якості освітнього процесу», проблеми закладу «Створення психолого-педагогічних умов для інтенсифікації навчально-виховного процесу, формування життєвої активності, поглиблення культуротворчої спрямованості діяльності закладу» (4-ий рік). Підтеми: «Формування вчительської та учнівської компетентностей з інформаційно-комунікаційних технологій, необхідних для життя в інформаційному суспільстві» .
2. Забезпечення поетапного впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти, створення належних умов для успішної адаптації учнів до систематичного шкільного життя.
3. Створення оптимальних умов для реалізації навчальних програм в гімназійних класах (5-А, 6-А, 7-А, 8-А,9-А класи), підвищення професійної майстерності педагогів.
4. Створення належних умов для успішної адаптації учнів до організації навчально-виховної діяльності;
5. Модернізація організаційних форм та змісту науково-методичної роботи з педагогічними працівниками;
6. Удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих вчителів та підготовка їх до участі в фахових конкурсах;
7. Створення організаційно-педагогічних умов для розвитку інноваційного освітнього простору, підвищення якості інноваційної діяльності;
8. Створення умов та стимулювання педагогічних працівників до поширення педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, створення авторського навчально-методичного забезпечення, видавничу діяльність;
9. Організація роботи дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу;
10. Своєчасне виявлення, підтримка та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів;
11. Впровадження проектної технології, ейдотехніки, інших інноваційних технологій;
12. Організація виховної роботи через самовиховання учнів за допомогою програм творчого розвитку; самореалізації у житті закладу на основі самоврядування;
13. Забезпечення охорони здоров’я та фізичного розвитку учнів добре організованою системою фізкультурно-оздоровчої; медико - профілактичної роботи.
14. Активізація роботи WEB-сайту закладу та сайтів і блогів педагогічних працівників, сайтів і блогів методичних підрозділів (ШМО);
15. Створення організаційно - педагогічних умов для розвитку інноваційного освітнього простору,підвищення якості інноваційної діяльності;
16. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.
   У закладі формується база для створення єдиного інформаційного освітнього простору. Це стосується й удосконалення технічного оснащення, і розвитку інформаційної культури педагогічних кадрів, і відпрацювання методик використання ПК. Сьогодні наша школа – це опорний заклад освіти, де успішно втілюються інноваційні управлінські та педагогічні технології.
   Запорукою успішного впровадження управлінських та педагогічних технологій передусім стало матеріально – технічне забезпечення комп’ютерною технікою. Це наявність трьох комп’ютерних класів, двох мультимедійних класів та підключення до Інтернет- мережі. Ефективно працюють програмні комплекси (курси, атестація, тарифікація, кадри), шкільна мережа (ЗНЗ, РВК, учні). Заступниками директора з навчально-виховної та виховної роботи створено та постійно оновлюється сайт навчального закладу.
   В закладі організовано роботу педагогічної та методичної рад, які розглядають актуальні питання:
· Про визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів у 2017/2018 навчальному році.
· Особливості організації навчально-виховного процесу та інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2017/2018 навчальному році.
· Удосконалення навчально- виховного процесу на основі сучасних технологій;
· «Упровадження інноваційних процесів у загальноосвітній школі. З досвіду впровадження інформаційно- комунікаційних технологій».
· Підготовка учителів до конкурсу «Учитель року»;
· Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого - педагогічної літератури;
· Атестація педагогічних працівників;
· Підготовка учнів до участі в предметних олімпіадах;
· Підготовка і організація ДПА та ЗНО-2018;
· Робота з обдарованими учнями, залучення вихованців до Кіровоградської МАНУМ.
· Моніторинг якості освіти у гімназійних класах.
    Поряд з традиційними формами проведення педагогічних рад використовуємо і нетрадиційні. Форми проведення - інноваційні (дискусія, коучинг, тренінги, «акваріум» та інші).
   Засідання педагогічних рад проводиться у відповідності з планом підготовки, з обов’язковим вивченням даної проблеми на засіданнях методичних об’єднань, проведенням відкритих уроків та позакласних заходів. Організовується робота творчої групи по підготовці проекту рішення. Хід виконання рішень аналізується на засіданні наступної педагогічної ради та ведуться картки контролю, що дає можливість оперативно впливати на вирішення питань, піднятих на засіданні педради.
   Науково-методична рада школи здійснює ефективну координацію та корекцію напрямків фахової науково-методичної і дослідницької роботи педагогів через впровадження активних форм методичної роботи.
   Система управління в нашому закладі забезпечує цілеспрямованість і результативність науково-методичної роботи, навчально-консультативний характер контролю, використання інноваційних підходів до процесу росту професійного рівня педагогічних кадрів.
   З цією метою здійснюємо ряд взаємопов’язаних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення фахової майстерності вчителя та творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому.
Взаємодія в управлінському процесі здійснюється через систему принципів:
- рівноправного партнерства;
- інформаційної достатності;
- узгодження із цілями діяльності закладу;
- ефективності;
- колегіальності;
- делегування повноважень;
- демократизації та гуманізації.
   Організовуючи інтерактивну взаємодію учасників навчально – виховного процесу, моделюємо різноманітні ситуації, використовуємо:
- ділові, рольові ігри;
- методичні тренінги;
- засідання проблемного столу;
- аукціони педагогічних ідей;
- спільне розв’язання проблем;
- самостійну роботу над проблемою;
- творчу роботу;
- інноваційну діяльність вчителя тощо.
   Інтерактивні методи управління допомагають педагогічним працівникам брати участь в процесі, бути зацікавленими, ініціативними, брати відповідальність на себе за ухвалені рішення.
   Цілеспрямованості науково-методичної роботи в нашій школі сприяє організація контрольно-аналітичної діяльності заступником директора з навчально-виховної роботи у відповідності з розробленим структурним планом, що дає можливість оперативно корегувати окремі напрямки роботи педагогічного колективу.
   З цією метою на основі перспективного графіка фронтального контролю за викладанням навчальних предметів складено план контролю за навчально-виховним процесом на семестр.      Виділяємо три типи контролю за роботою вчителя на уроці:
- контроль, що стимулює якість педагогічного процесу, в тому числі і попереджувальний;
- контроль, що передбачає різні види методичної допомоги вчителю;
- контроль, що передбачає вивчення і узагальнення кращих педагогічних надбань з наступним їх поширенням в учительському колективі.
   Розроблено концепцію розвитку закладу. Управління педагогічним колективом школи здійснюється за таким алгоритмом:
1) збір інформації про діяльність закладу;
2) аналіз інформації;
3) визначення завдань і мети;
4) проектування бажаних результатів;
5) планування;
6) організація виконання;
7) контроль виконання;
8) аналіз результатів і корекція;
9) підведення підсумків.
    Лабораторією управління науково-методичною роботою в закладі є методичний комплекс, який створено в кабінеті заступника з навчально-виховної роботи. Функціонують такі розділи методичного комплексу:
- «Інноваційні технології навчання та виховання»;
- «Нормативно-правова база»;
- «Творча лабораторія вчителя;
- «Атестація вчителів»;
- «Профорієнтація учнів»;
- «Інтерактивні технології навчально-виховного процесу» та інші.
    Структурними підрозділами методичної роботи є шкільні методичні об’єднання:
МО учителів початкових класів - голова Лукаш Н.А.,
МО учителів української мови і літератури - голова Бурдейна Л.І.
МО учителів зарубіжної літератури і російської мови - голова Маджар В.Д.,
МО учителів фізико- математичного циклу- голова Сіроштаненко О.Л.,
МО учителів історії та географії - голова Бондар К.В.,
МО учителів хімії, біології та фізичної культури - голова Вершкова О.В.,
МО учителів іноземної мови – голова Гладун Н.Ф.,
МО класних керівників - голова Суховерхова Г.А.
    Організовано роботу Школи професійної адаптації молодих та малодосвідчених вчителів. Для підвищення фахового рівня цієї категорії педагогів за ними закріплені наставники. Організовано взаємовідвідування уроків та позакласних заходів.
    Великою перевагою навчально- виховного об’єднання є спільна робота з позашкільним підрозділом. Це дає змогу співпрацювати в напрямку науково - дослідної діяльності. Так, у закладі налагоджено роботу Наукового товариства літературно- краєзнавчого напрямку «Патріот» та його наукових секцій: «Математика», «Психологія», «Українська література та фольклористика», «Українська мова»,«Історичне краєзнавство», науковим керівником якого є методист Ключта Н.Я.
   Планування роботи здійснюється на діагностичній основі у відповідності з комплексним поетапним планом реалізації науково-методичної проблеми навчального закладу. Вирішенню цього завдання сприяє модернізація науково-методичної роботи, яка здійснюється відповідно до моделі організаційно-методичного управління творчою ініціативою вчителя і структури організації науково-методичної роботи закладу. З цією метою проводяться внутрішкільні епізодичні заходи з педагогами:
1. Творчі звіти учителів, які атестуються на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та на встановлення вищої категорії;
2. Предметно-методичні тижні;
3. «Палітра наставника» (відкриті уроки вчителів вищої категорії, керівників МО, учителів, що мають педагогічні звання «старший учитель»;
4. Конкурс блогів педагогічних працівників «Блогосфера»;
5. Творчий звіт методичних кафедр;
6. Науково-практична конференція, на якій підбиваються підсумки роботи над методичною проблемою закладу.
    Педагоги щороку беруть участь в епізодичних загальнорайонних та обласних методичних заходах:
1. Конкурс «Учитель року», Номінація «Початкові класи», «Математика», «Українська мова та література»;
2. Проведення постійно діючих семінарів-практикумів різних категорій педагогів;
3. Участь у районних і обласних Інтернет- конференціях;
4. Участь у дистанційних творчих групах різної тематики;
5. Участь у віртуальних семінарах;
6. Участь в обласних навчальних семінарах для учителів різних категорій.
7. Майстер-клас вчителя-методиста Лукаш Н.А. (початкові класи) – «Використання мультимедійних технологій на уроках в початкових класах»;
8. Майстер-клас вчителя-методиста Курбатової В.В. (вчителі, що викладають індивідуальне навчання), тема «Організація та здійснення індивідуального навчання дітей, які потребуть корекції розумового розвитку».
9. Участь у вебінарах тощо;
    З метою узагальнення діяльності закладу проводиться закріплення позитивного інноваційного педагогічного досвіду, його пропаганда, презентація результативності роботи вчителів. В цьому напрямку використовуються такі форми діяльності:
- Творчі звіти учителів, які атестуються на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та на встановлення вищої категорії;
- Предметно-методичні тижні;
- «Палітра наставника» (відкриті уроки вчителів вищої категорії, керівників МО, учителів, що мають педагогічні звання «старший учитель»;
- Конкурс блогів педагогічних працівників «Блогосфера»;
- Творчий звіт методичних кафедр;
- Науково-практична конференція, на якій підбиваються підсумки роботи над методичною проблемою закладу;
- Конкурс «Учитель року»;
- Конкурс «Класний керівник року»
   Педагоги здійснюють індивідуальну самоосвітню діяльність за таким орієнтовним планом:
1. Робота над науково – методичною проблемою;
2. Опрацювання нормативно – правової бази з предмету;
3. Ознайомлення з новими методичними технологіями;
4. Робота з фаховою літературою;
5. Участь в роботі методичних об’єднань;
6. Відкриті уроки та позакласні заходи;
7. Робота з обдарованими учнями;
8. Участь в педагогічних конкурсах, вебінарах, тренінгах;
9. Розміщення авторських розробок на інтернет- ресурсах.

   У кінці кожного навчального року на науково-практичній конференції вчителі діляться своїми педагогічними наробками, звітують про результати роботи над проблемою.
    Смолінське НВО є опорним закладом з проблеми «Впровадження нових організаційних форм роботи на основі інноваційних технологій» (керівник Гетманець В.О.) та з превентивного проекту «Захисти себе від ВІЛ» (керівник Вершкова О.В.);
    Щорічно проводяться моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з різних предметів у гімназійних класах, аналізується середній бал з кожної базової дисципліни. Порівняльний аналіз за останні роки дозволяє визначити шляхи вдосконалення навчально- виховного процесу.
   Досліджувалась участь учнів в різних конкурсах, олімпіадах; простежено результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності учителя. Згідно з річним планом роботи закладу одним із пріоритетних завдань педагогічного колективу було виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей.
    У закладі була спланована та проведена значна робота та налагоджена система роботи з обдарованими учнями, що забезпечило участь найбільш обдарованої учнівської молоді у І-ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, у І етапі конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУМ, у конкурсах різноманітного спрямування як на шкільному, так і на районному та обласному рівнях. В листопаді учні – переможці шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали учасниками районного туру. Загальна кількість учасників у 2017 році складала 64 учасники, з них 35 призових місць:18 – І місце, 6- ІІ місце, 11- ІІІ місце. Переможцями ІІІ (обласного) етапу олімпіади з російської мови та літератури стали: учениця 9-Б класу Гетманець Олександра - ІІ місце, учениця 10-Б класу Колесникова Анна - ІІІ місце (вчителі Бурла О.В., Маджар В.Д.).
    Педагогічний колектив намагається ефективно і доречно використовувати інноваційні технології навчання, спрямовані передусім на інтереси школяра, його індивідуальний потенціал. Це дає можливість формувати інтелект, виховувати гармонійно розвинену особистість, здатну до пізнавальної діяльності, до самовираження. Педагоги докладають значних зусиль для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодіння учнями базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками, спрямованими на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створення умов для самореалізації.
    Протягом декількох років адміністрацією закладу проводяться моніторингові дослідження у навчальній і виховній роботі. Визначається рейтинг учнів по класах, по закладу, рейтинг класів Так, навчальний 2016- 2017 рік закінчили 361 учень 5-11 класів (з них, 2 учні - на індивідуальному навчанні). Дівчат - 175 чол., хлопців - 186 чоловік.
Початковий рівень – 34 – 9%
Середній рівень - 170 – 47%
Достатній рівень - 145 – 40%
Високий рівень - 12 учнів - 4%
   Середня якість знань по НВО становить 44% ( в І семестрі – 41%). Отже, рівень навчальних досягнень учнів на кінець навчального року зріс на 3 %. Збільшилась кількість відмінників -12 учнів (на кінець І семестру було 9 чол.). Найвищу якість знань виявили учні 6-А (гімназійного) класу: 100 % (класний керівник Подопригора С.П.). Високий показник якості навчальних досягнень також у 5-А (гімназійному) класі – 85 % (класний керівник Суховерхова Г.А.), у гімназійному 8-А класі якість знань - 74% (класний керівник Мелішкевич Л.Б.), у 7-А класі - 53% (класний керівник Бурдейна Л.І.).
   Впровадження в управління загальноосвітнім навчальним закладом сучасних технологій моніторингу якості освіти дозволяє підвищити результативність діяльності загальноосвітнього навчального закладу.
    Згідно з планом роботи районного методичного кабінету проводяться практичні семінари для заступників директорів ЗНЗ. Причому тематика визначається відділом освіти на основі діагностики керівників ЗНЗ з урахуванням актуальних проблем освіти.
    Як правило, семінари проводяться відповідно до технології:
- І етап – обирається тема, складається план, добирається література, визначаються та вивчаються проблеми;
- II етап – оформлення матеріалів і безпосереднє проведення семінару;
- III етап – підбиття підсумків, вироблення рекомендацій.
   На базі нашого закладу в березні 2017 року було проведено постійно діючий семінар - практикум заступників директорів з навчально - виховної роботи з проблеми: «Науково-методичне забезпечення підготовки педагогів до творчої діяльності як засіб підвищення якості освіти», яка тісно пов’язана з темою нашого закладу. Семінар було проведено у формі воркшопу. Працювала творча майстерня «Все в наших руках» з питання «Впровадження нових організаційних форм роботи на основі інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес ЗНЗ». Для учасників було організовано практикум:
- Електронний журнал. Методичні поради щодо його створення.
- Робота з Інтернет – сервісами Google: coggle.it; popplet.com.; Tagul. Використання ментальних карт в методичній роботі, в навчально-виховному процесі як засіб візуалізації та структуризації інформації. Створення хмари тегів.
- Освоєння можливостей «хмарних» технологій в освітньому просторі.
    Учасники семінару брали участь у діловій грі «Прагнемо майстерності», результатом якої було створення «портрета» творчого заступника директора, вироблені рекомендації по удосконаленню роботи завуча, підвищенню результативності його діяльності. У ході семінару відбулася презентація управлінського досвіду із використанням нових інформаційних технологій.
    За потребою, доцільністю, як зворотний зв’язок, учасники семінару використовують надані рекомендації, творчо їх осмислюють і впроваджують у практику роботи.

Висновки:

   На основі здійснення аналізу науково-теоретичної літератури з теорії управління соціально-педагогічними системами, педагогічної інноватики, управління інноваційною діяльністю у ЗНЗ визначено, що інноваційні процеси є рушійною силою їх соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку і забезпечують розвиток. У процесі теоретичного обґрунтування педагогічних засад інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ з’ясовано, що інноваційна управлінська діяльність – це сукупність специфічних управлінських принципів, функцій та технологій, в результаті застосування яких забезпечується постійний розвиток ЗНЗ та підвищується його конкурентоспроможність й інноваційність, застосовується особистісно зорієнтований підхід до управління, який забезпечує розвиток творчого потенціалу, професійного й особистісного зростання учнів і вчителів.
    Управління навчальним закладом сьогодні неможливе без інновацій.
   Саме інновації забезпечують розвиток закладу освіти і сприяють професійному й особистісному його зростанню, а також – зростанню показників інноваційності і конкурентоспроможності ЗНЗ. У ході втілення даного плану розвитку НВО будуть реалізовані заходи:
- Проект «Талановита дитина», спрямований на розвиток творчого потенціалу дітей.
- Проект «Якісна освіта», має на меті використання ефективних моделей і технологій роботи з дітьми, надання якісних освітніх послуг.
- Проект «Родина», орієнтований на розширення дієвої співпраці з батьками.
- Проект «Дозвілля» , передбачає набуття досвіду партнерства , волонтерства, зростання загальної культури учасників навчально-виховного процесу.
- Проект «Друзі Смолінського НВО», передбачає створення громадського об’єднання, що сприятиме подальшому розвитку школи як громадсько-активної.
- Проект «Поклик рідної землі», орієнтований на формування активної життєвої позиції, виховання патріотизму .
- Проект «Разом до здоров’я» , забезпечить реалізацію проблеми «Збереження і зміцнення здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу».
    Механізм реалізації такого плану розвитку закладу:
    План розвитку школи реалізовуватиметься через річні плани роботи школи, виховні заходи, бесіди, гурткову та позакласну роботу, анкетування, роботу з батьками, співпрацю з громадою, учнівським самоврядуванням.
План розвитку школи фінансуватиметься за рахунок:
- бюджетних коштів територіальної громади;
- бюджетних коштів відділу освіти,молоді та спорту;
- спонсорських коштів;
- благодійних добровільних батьківських внесків.
   Очікуванні результати виконання плану розвитку школи:
- Зросте імідж школи на 10%.
- Рівень загальної культури учасників навчально – виховного процесу підвищиться на 3- 5 % .
- Зросте кількість учнів, свідомо зайнятих суспільно – корисною діяльністю, волонтерством на 5 – 7 %.
- Покращиться успішність учнів на 3 – 5%.
- Зросте кількість батьків – активних учасників шкільного життя на 5%.
- Збільшиться кількість вчителів, які втілюють ідею гуманної педагогіки на 3- 5 %.
- Зменшиться рівень захворюваності дітей на 10%.
- 100% учителів оволодіють технологією Power Point та 80% вчителів використовуватимуть ІКТ.
   Смолінське НВО як опорна школа ставить за мету – формування людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, осмислювати, творити, вчиться бути здоровою.Коментарі

Популярні дописи з цього блогу